1 5 to 2 ton for textile machinery Horizontal Steam